Bio

Adhesiu arnau

CATALÀ

Arnau Obiols i Campi         

Neix a la Seu d’Urgell, el Pirineu català, una tardor del 1985. De petit comença a tocar la percussió amb objectes que troba a les cases de pagès dels seus padrins. Des de llavors, la bateria i la percussió l’han acompanyat sempre més. Més endavant, el cant pirinenc, s’afegirà a la percussió com a company essencial per fer cantar la vida.

Ha tocat en projectes de diferents àmbits musicals, sobretot dins del jazz contemporani i la improvisació, i des de fa uns anys s’especialitza en la revisió des d’un punt de vista contemporani de la tradició musical del territori catalanoparlant i, sobretot, pirinenc. Dos móns, el de la música d’arrel i el de l’experimentació musical, que s’uneixen en una mateixa música.

Alguns dels projectes destacables són David Mengual Resolut Trio, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quintet, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble, Joan Francés Tisnèr o el duet amb Artur Blasco.

A part de la participació en aquests i d’altres projectes com a músic, Arnau Obiols compon i arranja, i ha publicat sota el seu nom els discs: Projecte Pirene (Aladid Records, 2013), Libèrrim (Aladid Records, 2015) i Tost (Microscopi, 2019). També ha publicat l’àlbum Vol.1 sota el pseudònim Butzurada, i ha fet la direcció musical del projecte Ullsclucs coproduït entre L’Auditori de Barcelona i la Fira Mediterrània de Manresa, dels quals també se n’ha publicat un àlbum.

Els projectes interdisciplinars també són habituals en la seva obra. Ha participat amb artistes de la dansa, la poesia, el cinema, l’escultura, la literatura etc. Podem destacar, entre d’altres, les col·laboracions amb l’artista i escriptor Perejaume, l’escultor Ernest Altés, el grup Comediants o la BSO del documental “El No a l’ós” de Vanesa Freixa i Pepe Camps.

En les intervencions artístiques a la natura ha trobat una via d’expressar la seva manera de viure i veure el món. Ha creat peces com: Rocs d’Alendo Suite “Solo en set moviments” (2014), Ofrena (2016) o el projecte Brots Transhumants coliderat amb el ballarí Magí Serra i el creador audiovisual Pepe Camps.

Actualment prepara el seu nou treball discogràfic, MONT CAU, una passa més d’una obra en constant recerca i evolució.

A més a més, Arnau Obiols s’interessa per les arts plàstiques creant cartells, quadres o objectes propers a la poesia visual.

_____________________

ENGLISH 

Arnau Obiols i Campi

He was born in La Seu d’Urgell, in the Catalan Pyrenees, in the autumn of 1985. As a child, he began playing percussion with objects he found in his godparents’ farmhouses. Since then, drums and percussion have accompanied him more and more. Later, the Pyrenean song will be added to the percussion as an essential companion to make life sing.

He has played in projects from different musical fields, especially within contemporary jazz and improvisation, and for some years now he has specialized in reviewing from a contemporary point of view the musical tradition of the Catalan-speaking territory and, above all, the Pyrenees . Two worlds, that of roots music and that of musical experimentation, which come together in the same music.

Some of the notable projects are David Mengual Resolut Trio, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quintet, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble, Joan Francés Tisnèr or the duet with Artur Blasco.

Apart from participating in these and other projects as a musician, Arnau Obiols composes and arranges, and has published the albums under his name: Projecte Pirene (Aladid Records, 2013), Liberrim (Aladid Records, 2015) and Tost (Microscope, 2019). He has also published the album Vol.1 under the pseudonym Butzurada, and he has been the musical director of the Ullsclucs project co-produced between L’Auditori de Barcelona and Fira Mediterrània de Manresa, of which an album has also been published.

Interdisciplinary projects are also common in his work. He has participated with artists from dance, poetry, cinema, sculpture, literature, etc. We can highlight, among others, the collaborations with the artist and writer Perejaume, the sculptor Ernest Altés, the Comediants group or the BSO in the documentary “El No a l’ós” by Vanesa Freixa and Pepe Camps.

In artistic interventions in nature, he has found a way to express his way of living and seeing the world. He has created pieces such as: Rocs d’Alendo Suite “Solo in seven movements” (2014), Ofrena (2016) or the Brots Transhumants project in collaboration with the dancer Magí Serra and the audiovisual creator Pepe Camps.

He is currently preparing his new recording work, one step more than a work in constant research and evolution.

In addition, Arnau Obiols is interested in the plastic arts creating posters, paintings or objects close to visual poetry.

__________________________

CASTELLANO 

Arnau Obiols i Campi

Nace en la Seu d’Urgell, el Pirineo catalán, un otoño de 1985. De pequeño empieza a tocar la percusión con objetos que encuentra en las casas de payés de sus padrinos. Desde entonces, la batería y la percusión le han acompañado siempre más. Más adelante, el canto pirenaico, se unirá a la percusión como compañero esencial para hacer cantar la vida.

Ha tocado en proyectos de diferentes ámbitos musicales, sobre todo dentro del jazz contemporáneo y la improvisación, y desde hace unos años se especializa en la revisión desde un punto de vista contemporáneo de la tradición musical del territorio catalanohablante y, sobre todo, pirenaico . Dos mundos, el de la música de raíz y el de la experimentación musical, que se unen en una misma música.

Algunos de los proyectos destacables son David Mengual Resolut Trío, Joana Gomila Folk Souvenir, El Pont d’Arcalís, Inxa Impro Quinteto, Rufaca Folk Jazz Orchestra, Kepa Junkera “Fok”, Free Art Ensemble, Joan Francés Tisnèr o el dueto con Artur Blasco.

Aparte de la participación en estos y otros proyectos como músico, Arnau Obiols compone y arregla, y ha publicado bajo su nombre los discos: Pojecte Pirene (Aladid Records, 2013), Libèrrim (Aladid Records, 2015) y Tost (Microscopi, 2019). También ha publicado el álbum “Vol.1” bajo el seudónimo Butzurada, y ha hecho la dirección musical del proyecto “Ullsclucs” coproducido entre L’Auditori de Barcelona y la Fira Mediterránea de Manresa, de los que también se ha publicado un álbum.

Los proyectos interdisciplinares son también habituales en su obra. Ha participado con artistas de la danza, la poesía, el cine, la escultura, la literatura etc. Podemos destacar, entre otras, las colaboraciones con el artista y escritor Perejaume, el escultor Ernest Altés, el grupo Comediants o la BSO del documental “El No a l’ós” de Vanesa Freixa y Pepe Camps.

En las intervenciones artísticas en la naturaleza ha encontrado una vía de expresar su forma de vivir y ver el mundo. Ha creado piezas como: Rocs de Alendo Suite “Solo en se movimients” (2014), “Ofrena” (2016) o el proyecto “Brots Transhumants” coliderado con el bailarín Magí Serra y el creador audiovisual Pepe Camps.

Actualmente prepara su nuevo trabajo discográfico, un paso más de una obra en constante investigación y evolución.

Además, Arnau Obiols se interesa por las artes plásticas creando carteles, cuadros u objetos cercanos a la poesía visual.